фан-сайт легендарных исполнителей "шизгара" :)

Hold Me Hug Me Rock Me

 

Well, hold me baby,
Hold me baby,
Hold me baby,
Well, hold me baby,
Hold me baby,
Hold your love for me.
 
Rock, rock,
Rock me baby,
Rock, rock,
Rock me baby,
Rock, rock,
Rock me baby,
Rock, rock,
Rock me baby,
Rock me, rock me all night long, yeah.
Hold me baby,
Hold me baby,
Well, hold me baby,
Hold me baby,
Hold me baby,
Hold me all the time.
 
Rock, rock,
Rock me baby,
Rock, rock,
Rock me baby,
Rock, rock,
Rock me baby,
Rock me baby,
Rock, rock,
Rock me all night long, yeah.
 
Yeah, swing it, boys!
 
Hold me baby,
Hold me baby,
Hold me baby,
Hold me baby,
Hold me baby,
Love me all the time.
 
Woh, rock, rock,
Rock me baby,
Rock, rock,
Rock me baby,
Rock, rock,
Rock me baby,
Rock, rock,
Rock me baby,
Rock me, rock me all night long, yeah, yeah, yeah.
 
Rock, rock,
Rock me baby,
 
Rock, rock,
Rock me baby,
Rock, rock,
Rock me baby,
Rock, rock,
Rock me baby,
Rock me, rock me all night long.